Nutida industrimiljöer

Digitalt bildarkiv för Skånska industrimiljöer.
Dokumentationen bekostades av Sparbanksstiftelsen år 2002.

Per-Jan Pehrssons bilder

På jakt efter fabriker, stationer och andra spår från den tidiga industrialiseringen följer vi Per-Jan Pehrsson på hans resa genom Skåne på 2000-talet.

På färden runt Skåne konstaterar vi, att till för­ut­sätt­ningarna för det skånska industrisamhällets ut­veck­ling hörde närhet till järnvägsspår, vattendrag och råvaror.

Det gäller bl. a. sockerbruken (1907 fanns det 31 sockerbruk och raffinaderier, som ingick i Socker­bolaget), brännerierna (vid förra sekelskiftet fanns det ett hundratal spritfabriker i Skåne), bryggerier­na och andra livs­medels­produ­center. Liknande för­ut­sättningar gällde även för t ex läderfabrikerna, pappersbruken, jord-, sten-, kalk- och lerindustrin, tegelbruken, trävaruindustrin och verkstäderna.