Föreningens stadgar

Senast antagna den 29 mars 2017.

Föreningens namn och ändamål

§ 1
Föreningen är en ideell förening. Den är obunden, dvs. fristående från myndigheter och institutioner. Dess namn är Föreningen Industrihistoria i Skåne.


§ 2
Föreningen har sitt säte i Malmö. Verksamhetsområdet är Skåne.


§3
Föreningens ändamål är att skapa nätverk och bygga upp kunskap om det skånska industrisamhällets miljöer och arbetsliv, att värna om de anläggningar som finns kvar, att främja inventeringar och registreringar av byggnader, anläggningar, miljöer och annat från industriepoken, att främja tillvaratagandet av arkiv, människors berättelser, dokument, bilder och andra minnen, att sprida information, stimulera debatt, forskning och opinionsbildning samt att öka möjligheterna att påverka politiker, myndigheter, näringsliv och byggherrar i dessa frågor.

Medlemskap

§ 4
Föreningen är öppen för alla som är intresserade av föreningens verksamhet. Såväl enskilda som juridiska personer kan vara medlemmar.

§ 5
Årsmöte med föreningens medlemmar hålles senast den 1 maj varje år. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. Om styrelsen finner det påkallat, eller om revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna begär det, skall styrelsen kalla till extra föreningsmöte för behandling av särskild fråga.

§ 6
Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg.

§ 7
Vid föreningsmöte äger varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om så begärs, skall val förrättas genom sluten omröstning.

§8
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
¤ Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en eller två
personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
¤ Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
¤ Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
¤ Godkännande av dagordning.
¤ Föredragning av styrelsens årsredovisning.
¤ Föredragning av revisorernas berättelse.
¤ Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
¤ Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer.
¤ Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
¤ Bestämmande av antal styrelsesuppleanter.
¤ Bestämmande av antal ledamöter i valberedningen.
¤ Val av:
a) föreningens styrelseordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
c) halva antalet styrelsesuppleanter för en tid av två år.
d) halva antalet revisorer för en tid av två år.
d) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till sammankallande.
¤ Bestämmande av medlemsavgifter.
¤ Behandling av inlämnade motioner.
¤ Övriga frågor.

Styrelse

§ 9
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt minst tre och högst sju ledamöter och med högst tre suppleanter.

Vid varje årsmöte väljs så nära som möjligt halva antalet ledamöter och halva antalet suppleanter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuella övriga befattningshavare.

Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig, samt av den eller de ytterligare personer som styrelsen utser.

Räkenskapsår och revisorer

§ 10
Räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av två revisorer.

Upplösning

§ 11
För upplösning av föreningen krävs samstämmiga beslut med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna på två på varandra med minst tre veckors mellanrum hållna föreningsmöten.

Eventuella kvarvarande tillgångar disponeras enligt föreningens beslut.

Ändring av stadgar

§ 12
För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte med två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna.