Innehåll

Föreningens arrangemang betr lagerhuset i Eslöv den 4 maj ställs in!
Föreningens yttrande till Eslöv kommun betr bevarandet av lagerhuset.
Insändare om f d Solidars bageri i Malmö.
Föreningens heldagsarrangemang lördagen den 25 maj.
Föreningen har upprättat ett postgirokonto.

Föreningens arrangemang betr lagerhuset i Eslöv den 4 maj ställs in!
Tyvärr har det inte varit möjligt att få tillträde till lagerhuset, som ritades av arkitekten Gunnar Asplund 1917. Det har inte heller varit möjligt att få tillträde till medborgarhuset i Eslöv, som ritades av sonen Hans Asplund och som för närvarande är under ombyggnad.

Information om Lagerhuset i Eslöv och debatten kring bevarandet finns på följande hemsida: www.lagerhuset.nu. Här kan man även “skriva på” ett upprop för bevarande av byggnaden.

Föreningens yttrande till Eslöv kommun betr bevarandet av lagerhuset.
Styrelsen har yttrat sig om bevarandet av lagerhuset i Eslöv, som vi tror kan bli en naturlig del av de minnesmärken som finns i Skåne från industrialismens epok. Det handlar ju om mycket mer än fabriker – ett helt samhällssystem håller på att förändras. På samma sätt som det gamla bondesamhällets avveckling ledde till hembygdsföreningar, friluftsmuseer och universitetsämnen som folklivsforskning och etnologi, skapar övergångsskedet mellan industrisamhället och kunskapssamhället ett behov av att förstå och tillvarata spåren efter den epok som nu går i graven. Kanske också dra lärdomar av den för framtiden. Det rör sig om en historia som fortfarande är levande i många människors minnen. Föreningen vill hjälpa till att lyfta fram dessa i ljuset och ge detta skede sin berättigade plats i historieskrivningen. Detta kan ske på olika sätt – genom människors berättelser, bilder, skrifter, föremål och byggnader. På samma vis som dagens turister besöker kyrkor och slott, kommer man att vilja se exempel på fabriker, bostäder och institutioner från denna tid. Då är det viktigt att man inte utplånat vårt förflutna genom obetänksamma rivningar eller vårdslös hantering av efterlämnade arkiv och muntliga vittnesbörd.

Lagerhuset i Eslöv ritad av Gunnar Asplund 1917.

I ett e-brev till kommunstyrelsen har Föreningen genom sin ordförande och sekreterare skrivit:

Till Cecilia Lind, kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun
Ärende: Lagerhuset i Eslöv

Föreningen Industrihistoria i Skåne är en nybildad förening med sitt säte i Malmö.

Målet för vår verksamhet är att främja intresset för industrisamhällets kulturarv.

Vi hoppas på ett gott samarbete med Eslövs kommun. Staden Eslöv är ju i högsta grad representativ för industrialismens epok genom sin uppkomst som järnvägsknut under 1800-talet. Kommunen har ju också varit bland de första i Skåne att på ett mycket förtjänstfullt sätt belysa detta dynamiska skede genom museets skriftserie vid början av 1970-talet.

Lagerhuset i Eslöv är genom sitt läge vid stationsområdet ett intressant landmärke. För många tågresenärer signalerar det att nu kommer vi till Eslöv. Även för vägfararna markerar det sig på ett spännande sätt i stadslandskapet. Huset har också en historia att berätta. En berättelse som lätt kan vidgas till en utblick över Eslöv som historiskt centrum i en region med blomstrande livsmedelsindustri.

Lagerhuset i Eslöv. Foto Per-Jan Pehrsson 2002-04-30.

Med detta vill vi ha sagt att byggnaden skulle kunna spela en viktig roll för turismen och kunna ingå i ett nätverk av sevärdheter i Skåne som belyser förvandlingen under industrialiseringen. Detta är särskilt betydelsefullt under det omställningsskede som vårt svenska samhälle nu genomgår, när det gäller den industriella produktionen.

Givetvis är ett projekt av den storleksordning som skymtat i debatten ingenting som kan eller bör påtvingas en kommun av utomstående intressen. Ett sådant initiativ måste givetvis komma från den ansvariga kommunledningen. Huruvida staten kan åta sig att underhålla byggnaden och driva en verksamhet där förefaller också vara diskutabelt. Även där gäller ju hushållning med knappa skattemedel.

Kanske vore en lösning att erbjuda byggnaden till en förening eller stiftelse som med medel från staten och intresserade sponsorer kunde åta sig underhåll och drift. Alltså att Eslövs kommun helt enkelt erbjöd fastigheten till försäljning med vissa villkor knutna till överlåtelsen och att kommunen för att göra ett sådant övertagande attraktivt upphävde rivningslovet, helt eller temporärt.

Malmö 2002-04-10
Ebbe Haedersdal ordf.
Per-Jan Pehrsson sekr.
Föreningen Industrihistoria i Skåne

Insändare om f d Solidars bageri i Malmö
Följande insändare har skickats till Debatt Malmö, Sydsvenskan måndagen den 18 mars 2002:
Skola bör inredas i Solidars bageri!
Medlemmar i den nybildade föreningen Industrihistoria i Skåne fick nyligen möjlighet att inifrån bese f d Solidars bageri i Malmö. Anläggningen som ligger vid Folkets park är ett industrihistoriskt minnesmärke av stor betydelse, särskilt för Malmö och arbetarrörelsen. Den förkroppsligar kooperationens viktiga roll i 1900-talets historia.

Bageriet utvecklades som en fortsättning på Solidars första butik och bageri som öppnades vid Möllevångstorget år 1908. Verksamheten växte gradvis och år 1917 byggde man det första bageriet i kvarteret Oket vid Folkets park. Det visade sig motsvara ett stort behov. Genom en skicklig ledning växte kooperationen i Malmö och snart fyllde bageriet och en ny charkuterifabrik hela det nuvarande kvarteret.

Denna successivt framvuxna anläggning med viktiga tillbyggnader 1938 (kontorshus av arkitekterna Eiler Graebe och Aage Schoug) och 1953 (ny bagerilänga av arkitekt Ossian Lindquist) har sammantaget ett mycket stort kulturhistoriskt värde.

En ny skola i Möllevången planeras nu i kvarteret. Därför avser man att riva större delen av bagerikomplexet.

Vid besöket kunde vi konstatera att delar av anläggningen lämpar sig utmärkt som skola och att angränsande byggnader lätt skulle kunna förvandlas till fritidsanläggningar, motionslokaler o. d. med anknytning till såväl skolan som till allmänhetens rekreationsbehov i innerstaden. Barnen skulle få en spännande och pedagogiskt intressant skola med ett fantasieggande förflutet. Vem skulle inte vilja gå i en skola där det bakats bullar?

Vi uppmanar därför kvarterets ägare HSB, stadsdelsförvaltningen i Södra Innerstaden och ledningen i Malmö stad att skyndsamt ompröva rivningsbeslutet och utreda en ombyggnad av bageriet till skola och fritidslokaler.

Ebbe Haedersdal, arkitekt MAA,
Ordförande i
Föreningen Industrihistoria i Skåne

Solidars bageri 2001-04-22. Foto Per-Jan Pehrsson.

Insändaren skickades för kännedom till ägaren, stadsdelsförvaltningen och Malmö stad. Från Stadsbyggnadskontoret har vi nu mottagit följande svar:

—– Original Message —–
From: “Agneta Hammer” agneta.hammer@malmo.se
To: Ebbe.Haedersdal@pp.sbbs.se
Sent: Thursday, April 25, 2002 9:58 AM
Subject: Re: Fwd: Skola bör inredas i Solidars bageri!

Hej
Tack för ditt mail och för dina synpunkter på ett bevarande av f.d. Solidars bageri. Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att det är viktigt att bevara de kulturhistoriskt värdefulla industriminnen som finns i Malmö.

Tack för ditt mail och för dina synpunkter på ett bevarande av f.d. Solidars bageri. Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att det är viktigt att bevara de kulturhistoriskt värdefulla industriminnen som finns i Malmö.

Vid prövningen av rivningslovet för f.d. Solidars bageri vägde dessa aspekter tungt i bedömningen. Dock vid en sammantagen avvägning mellan det mycket stora behov av en skola i Möllevången och bevarandeintresset förordades en ny skola. Möjligheten att bygga en funktionell och för stadsdelen önskvärd skola har även varit vägledande.

Stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden har bedömt det som ej möjligt att inreda en funktionell skola i f.d. Solidars bageri. Rivningslov är beviljat och rivning av byggnaden pågår för närvarande.

Med vänlig hälsning
Agneta Hammer
Stadsarkitekt

Föreningens heldagsarrangemang lördagen den 25 maj kl 9.45 – ca kl 16.00
Lördagen den 25 maj bjuder vi föreningens medlemmar på ett heldagsarrangemang i Malmö. På förmiddagen blir det rundvandring i Möllevången och på eftermiddagen en visning av Kockumsområdet.
Arbetarstadsdelen Möllevången förkroppsligar på ett påtagligt sätt den industriella epoken i Malmö. Med sin karaktäristiska blandning av industribyggnader och bostäder – är den en viktig del av det industriella kulturarvet. Folkets hus, Folkets park, tidningen Arbetet, ABF, kooperationens livsmedelsföretag och butiker låg i denna stadsdel eller dess omedelbara omgivning. De liv och verksamheter som pågått i dessa kvarter under industrialismens uppgång och fall är viktiga att dokumentera i ett framtida perspektiv.

I fonden den äldsta delen av chokladfabriken. Foto 2002-05-17 Per-Jan Pehrsson.

Kockums Mekaniska Werkstad grundades 1840 i Södra Förstaden av Frans Henrik Kockum och expanderade med hjälp av pengar från släkterna Suells och Kockums tobaksfabrik vid Stortorget. Staden Malmös hamnutbyggnad med torrdocka lockade Kockums till en satsning på båtbyggande 1870.

Till att börja med var produktionen vid Kockums uppdelad mellan varvet i Västra hamnen och verkstaden i Malmös södra delar. De stod i förbindelse med varandra genom kanalsystemet och stickspår till den nya järnvägen Malmö-Ystad. En storsatsning på varvet gjordes 1911-13. Då revs också det gamla verkstadsområdet och all tillverkning flyttades till hamnen. Sedan växte verksamheten successivt till ett av världens största varv. Den internationella varvskrisen knäckte företaget. Efter 1986 finns bara en mindre tillverkning kvar på varvsområdet (u-båtstillverkning och vindmöllor). Varvsområdet omvandlas nu till en ny stadsdel med bostäder, kontor och högskola.

Vår danska systerförening “Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer” deltar i arrangemanget. Ytterligare information kommer att skickas ut inom några veckor.

Föreningen har upprättat ett postgirokonto.
Föreningen har nu upprättat ett postgirokonto där man kan betala in årsavgiften på kr 150:-.
Postgirokontonumret är: 35 32 42 – 1 Föreningen Industrihistoria i Skåne

IHS nyhetsbrev nr 1, 2002
© Föreningen Industrihistoria i Skåne
Redaktion och layout: Ebbe Hædersdal
Kopiering och eftertryck tillåten med källhänvisning