Konferensen «Industrisamhället och vi» den 25-26 oktober 2002.

För att uppmuntra till diskussioner och forskning kring industrisamhällets kulturarv och skapa kontakter mellan forskare och allmänhet kommer Föreningen Industrihistoria i Skåne att anordna en ambulerande årligt återkommande konferens i samarbete med olika utbildnings- och kulturinstitutioner i Öresundsregionen.
I år anordnas en första sådan konferens tillsammans med Malmö Högskola och Malmö Stadsarkiv.

Under fredagen den 25 oktober 2002 ligger tyngdpunkten på forskning och idéutbyte. Vi kommer att hålla till i Malmö högskolas lokaler mitt i det industrihistoriskt intressanta Kockumsområdet, inte långt ifrån Malmö Centralstation. Adressen är Gäddan 8, Citadellsvägen 7.

Lördagens arrangemang är öppet för allmänheten. Alla intresserade kan ta del av föredrag och workshop den 26 oktober. Deltagarantalet är dock begränsat till max. 80 personer på grund av lokalernas storlek. Lokal: Malmö Stadsarkiv som också ligger i området Västra Hamnen.
Här följer programmet

Fredagen den 25 oktober. Malmö Högskola, Gäddan 8
8.00 – 8.45 Registrering. Sal G8 124-125
8.45 – 9.00 Öppningsanförande. Sal G8 124-125
Ebbe Hædersdal, ordförande i Föreningen Industrihistoria i Skåne

9.00 – 9.15 Inledningsanförande. Sal G8 124-125
Lennart Olausson, rektor vid Malmö Högskola

9.15 -10.15 Huvudanföranden. Sal G8 124-125
9.15 – 9.45 Äldre industrimiljöer i samhälls- och stadsplaneringen.
Ulf Erlandsson, FD, universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

9.45 – 10.15 Stärkelsefabriken i Kabusa vid Ystad – konsthall.
Kerstin Barup, TD, professor i bebyggelsevård, Institutionen för byggande och arkitektur, LTH, Lunds universitet.

10.15 – 10.45 Kaffepaus.
10.45 – 12.15 Seminarier (3 parallella grupper med vardera 3 anföranden på max 20 min. + diskussion).

Seminarium 1. Grupprum 303:

 1. Hotet mot järnvägsmiljöerna. Tomas Tägil, TD, Institutionen för arkitektur, LTH, Lunds universitet.
 2. “Vårt vackra land” – Sockerpropaganda i folkhemmet. Fredrik Björk, FK, gästlärare, Teknik och Samhälle, Malmö Högskola.
 3. Bevarande och tillhandahållande av olika medier från AB Felix. Anders Isberg, Landsarkivet i Lund.

Seminarium 2. Grupprum 305:

 1. Lantgården och ekonomibyggnadernas historia under 1800-talet.
  Catharina Svala, AD, universitetslektor, Jordbrukets biosystem och teknologi, SLU – Alnarp.
 2. Låt tusen museer blomma! Arbetslivsmuseernas arbete med industrisamhällets kulturarv. Barbro Franckie, Statarmuseet, Torup.

Seminarium 3. Sal G8 124-125:

 1. Medborgarfostran. Jan Fredriksson, FK, doktorand, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 2. Industriarv och ideella krafter. Vad skånsk hembyggdsrörelse tagit hand om. Kerstin Arcadius, FD, kanslichef, Skånes Hembygdsförbund.
 3. Företagsarkivet och filmen. Roger Johansson, FD, universitetslektor i historia, Malmö högskola.

12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Seminarier (3 parallella grupper med vardera 3 anföranden på max 20 min. + diskussion)

Seminarium 1. Sal G8 124-125:

 1. Kolrökplågan. Lars Berggren, FD, docent, Lärarutbildningen, Malmö högskola & Historiska institutionen, Lunds universitet.
 2. Från andelsmejeri till kulturmejeri. Jenny Hällström, FK, forskningsingenjör, Institutionen för byggande och arkitektur, LTH, Lunds universitet.
 3. Trelleborg Tretorns historia. Carl Aspegren, direktör, Trelleborg AB.
Bilden är från gummifabriken AB Velox, grundat 1896, föregångaren till dagens Trelleborg AB. Okänd fotograf.

Seminarium 2. Grupprum 303:

 1. Mazetti. Anders Reisnert, biträdande stadsantikvarie, Malmö Kulturmiljö.
 2. Idrottens hus i Helsingborg. Johan Iacobi, arkitekt, Institutionen för byggande och arkitektur, LTH, Lunds universitet.
 3. Möllevångskravallerna i Malmö 1926. Stefan Nyzell, doktorand i historia, Malmö Högskola.

Seminarium 3. Grupprum 305:

 1. Om myndighetsutövning och beslutsfattande kring det industriella kulturarvet – bl a Lagerhuset i Eslöv och Porjus kraftverksamhälle.
  Karin Gustavsson, FM, stadsantikvarie, Helsingborg Museum.
 2. Program för industrisamhällets kulturarv i Skåne.
  Henrik Borg, Regionmuseet, Landsantikvarien i Skåne.
 3. Perspektiv på industriarkeologins ramverk.
  Björn Magnusson Staaf, FD, Malmö Kulturmiljö.

15.00 – 15.30 Kaffepaus.

15.30 – ca 17.00 Huvudanföranden samt diskussion in pleno. Sal G8 124-125

15.30 – 16.00 Industrisamhällets genusarbetsdelning.
Mats Greiff, FD, docent i historia, Malmö Högskola.

16.00 -16.30 Förutsättningar, frågor och former för arbetet med industrisamhällets kulturarv.
Helena Westin, Riksantikvarieämbetet.

16.30 – Sammanfattande diskussion.

ca. 17.15 Föreningen Industrihistoria i Skåne och Malmö Högskola bjuder på fyllda baguetter och dryck samt filmförevisning. Sal G8 124-125.

Lördagen den 26 oktober. Malmö stadsarkiv
Alla arrangemang är öppna för allmänheten: St. Varvsgatan 11 N:4

9.00 – 9.30 Det industriella kulturarvet och den regionala kulturmiljövården. Barbro Mellander, landsantikvarie, Regionmuseet, Kristianstad

9.30-10.00 Industriarkivalier och deras bevarande. Stadsarkivarie Göran Larsson, landsarkivarie Jan Dahlin, Gunnar Ahlström, ordförande i Skånes NäringLivsArkiv i Helsingborg

10.00-10.30 Kaffepaus.

10.30-11.00 Diskussion med utgångspunkt från förmiddagens inlägg.

11.00-12.30 Workshop med exempel på handlingar ur företagsarkiv som förvaras i Stadsarkivet. Diskussion kring olika handlingstyper och deras informationsvärde. Stadsarkivarie Göran Larsson och arkivarie Kerstin Martinsdotter

Kontaktpersoner:

Ebbe Hædersdal (ordf)
Per-Jan Pehrsson (sekr)
Nils Andersson

Konferensen har sponsrats av
Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
© Föreningen Industrihistoria i Skåne
Redaktion och layout: Ebbe Hædersdal
Kopiering och eftertryck tillåten med källhänvisning