Etikett: Konferens

Vattenkonferensen i Degeberga 2020-03-04

Då föreningen för tillfälligt tvingas avstå från vårens program så bjuder vi här på lite intressant läsning genom underlaget från Vattenkonferensen i Degeberga från början av Mars. Tack till Anders Ödman som distribuerat detta.

Tisdag 8 mars 2005 kl 08.15. Konferens i Eslöv om den skånska livsmedelsindustrin.

Konferens om den skånska livsmedelsindustrin.
Tisdagen den 8 mars 2005 i Medborgarhuset i Eslöv hålls den den industrihistoriska och fram­tids­inriktade konferensen om den skånska livsmedelsindustrin, regionens utveckling och kon­sum­enter­nas välbefinnande. Program. (pdf) Arrangerad av Föreningen Industrihistoria i Skåne i samarbete med Skånes NäringslivsArkiv, Region­museet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Riksantikvarieämbetet, Industrihistoriskt Forum och Skånes Livsmedelsakademi.

Tisdag 30 september 2003 kl 09.00. Konferens i Kristianstad: En filmexposé ur kulturhistoriskt perspektiv.

En filmexposé ur kulturhistoriskt perspektiv. Så fångas verkligheten, kunden och historikern. Tisdagen den 30 september 2003 är du väl­kom­men till årets IHS-konferens, som hålls på Region­museet i Kristianstad.

Det blir en filmhistorisk dag, då vi analyserar in­du­stri- och reklamfilmens betydelse som historisk doku­mentation. Och det sker på den plats där vaggan för SF står och där de första svenska filmerna spelades in 1909.

Fjorton år tidigare hade bröderna Lumière i Paris visat sina och världens första filmer, som naturligt nog var dokumentärer.

Ett halvår efter den parisiska världspremiären av bl.a. “Arbetarna lämnar fabriken” och “Tåget kommer in på stationen” skedde den allra första sven­ska offentliga visningen av “lefvande fotografier” 1896 i Malmö. Under det sekel som snart försvunnit sedan de första filminspelningarna gjordes i Kristianstad har det svenska samhället och världen runt om radikalt förändrats.

Bland de historiska dokument som tydligt visar det finns just filmen, som utöver sin spelfilmsfunktion har kommit att utnyttjas som t ex dokumentärfilm, industri- och företagsfilm, undervisningsfilm, pro­pa­gandafilm, journalfilm och reklamfilm.

Filmerna ger ett kulturhistoriskt perspektiv och en återspegling av det industriella Sveriges position och förändring, tidsandan, människornas livsstil och levnadsvillkor och de rådande normerna och värd­er­ingarna.

Det är kring detta som följande program spelas upp på Regionmuseet vid Stora Torg i Kristianstad tisdagen den 30/9:
9.00-9.30 Registrering av deltagare.
9.30-9.40 Öppningsanförande av Ingemar Johnn, ordförande i IHS.
9.40-10.00 Inledningsanförande av Barbro Mellander, landsantikvarie.
10.00-11.00 “Bara ben och fantastiska maskiner.”
Roger Johansson, universitetslektor i historia vid Malmö Högskola, visar oss tre filmer, som han hämtat från Malmö stadsarkiv och som är producerade av AB Malmö Strump­fabrik. Roger kommenterar de historiska källornas doku­men­tära innehåll och redovisar sin tolkning av de ideal och norm­er som filmerna återger.
11.00-11.15 Paus
11.15-12.00 “Hur räddar vi filmen åt framtiden?”
Lina Ålenius, konservator vid Regionmuseet, informerar om Svenska Filminstitutets landsomfattande projekt för in­sam­ling av kulturhistorisk film och ger praktiska tips om hantering och förvaring av filmer.
12.00-12.55 Lunch, serveras på Regionmuseets restaurang.
13.00-14.15 “Välkommen till världens äldsta inspelningsateljé!”
Ronny Jönsson, intendent och ansvarig för filmmuseet vid Östra Storgatan 53, bjuder in till ateljén, där Sveriges åtta första spelfilmer gjordes.
14.30-15.30 “Och nu blir det reklamfilm.”
Michael Nilsson, copywriter och fil. mag. i filmvetenskap med inriktning på reklamfilm, lyfter fram reklamfilmens värde som tidsspegel och kulturhistoriskt dokument. Michael exempli­fier­ar hur inslag från reklamens värld tagit plats i det all­männa medvetandet och skapat ett referensbibliotek, som folk känner till och kan referera till.
15.30-15.55 Kaffepaus.
16.00-17.00 Diskussion om film som historisk källa.
Vi summerar dagens upplevelser och avslutar med en diskussion under ledning av Roger Johansson och Michael Nilsson.
­
Konferensavgiften, som är 200:- (100:- för studerande), inkluderar lunch och kaffe. Anmälan sker genom att beloppet sänds in till Föreningen Industrihistoria i Skåne på postgirokonto 353242-1. Sista anmälningsdag är den 22 september.

Föreningen Industrihistoria i Skåne genomför konferensprogrammet i samarbete med Region- museet i Kristianstad, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad.

För hjälp i programarbetet tackar vi Skånes Näringslivsarkiv, Reklam- & Designhistoriska Föreningen och Sveriges Arkiv för Reklam och Grafisk Design.

Fredag 25 och lördag 26 oktober 2002 kl 08.00. Konferens i Malmö: Industrisamhället och vi.

Konferensen «Industrisamhället och vi» den 25-26 oktober 2002.

För att uppmuntra till diskussioner och forskning kring industrisamhällets kulturarv och skapa kontakter mellan forskare och allmänhet kommer Föreningen Industrihistoria i Skåne att anordna en ambulerande årligt återkommande konferens i samarbete med olika utbildnings- och kulturinstitutioner i Öresundsregionen.
I år anordnas en första sådan konferens tillsammans med Malmö Högskola och Malmö Stadsarkiv.

Under fredagen den 25 oktober 2002 ligger tyngdpunkten på forskning och idéutbyte. Vi kommer att hålla till i Malmö högskolas lokaler mitt i det industrihistoriskt intressanta Kockumsområdet, inte långt ifrån Malmö Centralstation. Adressen är Gäddan 8, Citadellsvägen 7.

Lördagens arrangemang är öppet för allmänheten. Alla intresserade kan ta del av föredrag och workshop den 26 oktober. Deltagarantalet är dock begränsat till max. 80 personer på grund av lokalernas storlek. Lokal: Malmö Stadsarkiv som också ligger i området Västra Hamnen.
Här följer programmet

Fredagen den 25 oktober. Malmö Högskola, Gäddan 8
8.00 – 8.45 Registrering. Sal G8 124-125
8.45 – 9.00 Öppningsanförande. Sal G8 124-125
Ebbe Hædersdal, ordförande i Föreningen Industrihistoria i Skåne

9.00 – 9.15 Inledningsanförande. Sal G8 124-125
Lennart Olausson, rektor vid Malmö Högskola

9.15 -10.15 Huvudanföranden. Sal G8 124-125
9.15 – 9.45 Äldre industrimiljöer i samhälls- och stadsplaneringen.
Ulf Erlandsson, FD, universitetslektor, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet.

9.45 – 10.15 Stärkelsefabriken i Kabusa vid Ystad – konsthall.
Kerstin Barup, TD, professor i bebyggelsevård, Institutionen för byggande och arkitektur, LTH, Lunds universitet.

10.15 – 10.45 Kaffepaus.
10.45 – 12.15 Seminarier (3 parallella grupper med vardera 3 anföranden på max 20 min. + diskussion).

Seminarium 1. Grupprum 303:

 1. Hotet mot järnvägsmiljöerna. Tomas Tägil, TD, Institutionen för arkitektur, LTH, Lunds universitet.
 2. “Vårt vackra land” – Sockerpropaganda i folkhemmet. Fredrik Björk, FK, gästlärare, Teknik och Samhälle, Malmö Högskola.
 3. Bevarande och tillhandahållande av olika medier från AB Felix. Anders Isberg, Landsarkivet i Lund.

Seminarium 2. Grupprum 305:

 1. Lantgården och ekonomibyggnadernas historia under 1800-talet.
  Catharina Svala, AD, universitetslektor, Jordbrukets biosystem och teknologi, SLU – Alnarp.
 2. Låt tusen museer blomma! Arbetslivsmuseernas arbete med industrisamhällets kulturarv. Barbro Franckie, Statarmuseet, Torup.

Seminarium 3. Sal G8 124-125:

 1. Medborgarfostran. Jan Fredriksson, FK, doktorand, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 2. Industriarv och ideella krafter. Vad skånsk hembyggdsrörelse tagit hand om. Kerstin Arcadius, FD, kanslichef, Skånes Hembygdsförbund.
 3. Företagsarkivet och filmen. Roger Johansson, FD, universitetslektor i historia, Malmö högskola.

12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Seminarier (3 parallella grupper med vardera 3 anföranden på max 20 min. + diskussion)

Seminarium 1. Sal G8 124-125:

 1. Kolrökplågan. Lars Berggren, FD, docent, Lärarutbildningen, Malmö högskola & Historiska institutionen, Lunds universitet.
 2. Från andelsmejeri till kulturmejeri. Jenny Hällström, FK, forskningsingenjör, Institutionen för byggande och arkitektur, LTH, Lunds universitet.
 3. Trelleborg Tretorns historia. Carl Aspegren, direktör, Trelleborg AB.
Bilden är från gummifabriken AB Velox, grundat 1896, föregångaren till dagens Trelleborg AB. Okänd fotograf.

Seminarium 2. Grupprum 303:

 1. Mazetti. Anders Reisnert, biträdande stadsantikvarie, Malmö Kulturmiljö.
 2. Idrottens hus i Helsingborg. Johan Iacobi, arkitekt, Institutionen för byggande och arkitektur, LTH, Lunds universitet.
 3. Möllevångskravallerna i Malmö 1926. Stefan Nyzell, doktorand i historia, Malmö Högskola.

Seminarium 3. Grupprum 305:

 1. Om myndighetsutövning och beslutsfattande kring det industriella kulturarvet – bl a Lagerhuset i Eslöv och Porjus kraftverksamhälle.
  Karin Gustavsson, FM, stadsantikvarie, Helsingborg Museum.
 2. Program för industrisamhällets kulturarv i Skåne.
  Henrik Borg, Regionmuseet, Landsantikvarien i Skåne.
 3. Perspektiv på industriarkeologins ramverk.
  Björn Magnusson Staaf, FD, Malmö Kulturmiljö.

15.00 – 15.30 Kaffepaus.

15.30 – ca 17.00 Huvudanföranden samt diskussion in pleno. Sal G8 124-125

15.30 – 16.00 Industrisamhällets genusarbetsdelning.
Mats Greiff, FD, docent i historia, Malmö Högskola.

16.00 -16.30 Förutsättningar, frågor och former för arbetet med industrisamhällets kulturarv.
Helena Westin, Riksantikvarieämbetet.

16.30 – Sammanfattande diskussion.

ca. 17.15 Föreningen Industrihistoria i Skåne och Malmö Högskola bjuder på fyllda baguetter och dryck samt filmförevisning. Sal G8 124-125.

Lördagen den 26 oktober. Malmö stadsarkiv
Alla arrangemang är öppna för allmänheten: St. Varvsgatan 11 N:4

9.00 – 9.30 Det industriella kulturarvet och den regionala kulturmiljövården. Barbro Mellander, landsantikvarie, Regionmuseet, Kristianstad

9.30-10.00 Industriarkivalier och deras bevarande. Stadsarkivarie Göran Larsson, landsarkivarie Jan Dahlin, Gunnar Ahlström, ordförande i Skånes NäringLivsArkiv i Helsingborg

10.00-10.30 Kaffepaus.

10.30-11.00 Diskussion med utgångspunkt från förmiddagens inlägg.

11.00-12.30 Workshop med exempel på handlingar ur företagsarkiv som förvaras i Stadsarkivet. Diskussion kring olika handlingstyper och deras informationsvärde. Stadsarkivarie Göran Larsson och arkivarie Kerstin Martinsdotter

Kontaktpersoner:

Ebbe Hædersdal (ordf)
Per-Jan Pehrsson (sekr)
Nils Andersson

Konferensen har sponsrats av
Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen
© Föreningen Industrihistoria i Skåne
Redaktion och layout: Ebbe Hædersdal
Kopiering och eftertryck tillåten med källhänvisning

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng