En filmexposé ur kulturhistoriskt perspektiv. Så fångas verkligheten, kunden och historikern. Tisdagen den 30 september 2003 är du väl­kom­men till årets IHS-konferens, som hålls på Region­museet i Kristianstad.

Det blir en filmhistorisk dag, då vi analyserar in­du­stri- och reklamfilmens betydelse som historisk doku­mentation. Och det sker på den plats där vaggan för SF står och där de första svenska filmerna spelades in 1909.

Fjorton år tidigare hade bröderna Lumière i Paris visat sina och världens första filmer, som naturligt nog var dokumentärer.

Ett halvår efter den parisiska världspremiären av bl.a. “Arbetarna lämnar fabriken” och “Tåget kommer in på stationen” skedde den allra första sven­ska offentliga visningen av “lefvande fotografier” 1896 i Malmö. Under det sekel som snart försvunnit sedan de första filminspelningarna gjordes i Kristianstad har det svenska samhället och världen runt om radikalt förändrats.

Bland de historiska dokument som tydligt visar det finns just filmen, som utöver sin spelfilmsfunktion har kommit att utnyttjas som t ex dokumentärfilm, industri- och företagsfilm, undervisningsfilm, pro­pa­gandafilm, journalfilm och reklamfilm.

Filmerna ger ett kulturhistoriskt perspektiv och en återspegling av det industriella Sveriges position och förändring, tidsandan, människornas livsstil och levnadsvillkor och de rådande normerna och värd­er­ingarna.

Det är kring detta som följande program spelas upp på Regionmuseet vid Stora Torg i Kristianstad tisdagen den 30/9:
9.00-9.30 Registrering av deltagare.
9.30-9.40 Öppningsanförande av Ingemar Johnn, ordförande i IHS.
9.40-10.00 Inledningsanförande av Barbro Mellander, landsantikvarie.
10.00-11.00 “Bara ben och fantastiska maskiner.”
Roger Johansson, universitetslektor i historia vid Malmö Högskola, visar oss tre filmer, som han hämtat från Malmö stadsarkiv och som är producerade av AB Malmö Strump­fabrik. Roger kommenterar de historiska källornas doku­men­tära innehåll och redovisar sin tolkning av de ideal och norm­er som filmerna återger.
11.00-11.15 Paus
11.15-12.00 “Hur räddar vi filmen åt framtiden?”
Lina Ålenius, konservator vid Regionmuseet, informerar om Svenska Filminstitutets landsomfattande projekt för in­sam­ling av kulturhistorisk film och ger praktiska tips om hantering och förvaring av filmer.
12.00-12.55 Lunch, serveras på Regionmuseets restaurang.
13.00-14.15 “Välkommen till världens äldsta inspelningsateljé!”
Ronny Jönsson, intendent och ansvarig för filmmuseet vid Östra Storgatan 53, bjuder in till ateljén, där Sveriges åtta första spelfilmer gjordes.
14.30-15.30 “Och nu blir det reklamfilm.”
Michael Nilsson, copywriter och fil. mag. i filmvetenskap med inriktning på reklamfilm, lyfter fram reklamfilmens värde som tidsspegel och kulturhistoriskt dokument. Michael exempli­fier­ar hur inslag från reklamens värld tagit plats i det all­männa medvetandet och skapat ett referensbibliotek, som folk känner till och kan referera till.
15.30-15.55 Kaffepaus.
16.00-17.00 Diskussion om film som historisk källa.
Vi summerar dagens upplevelser och avslutar med en diskussion under ledning av Roger Johansson och Michael Nilsson.
­
Konferensavgiften, som är 200:- (100:- för studerande), inkluderar lunch och kaffe. Anmälan sker genom att beloppet sänds in till Föreningen Industrihistoria i Skåne på postgirokonto 353242-1. Sista anmälningsdag är den 22 september.

Föreningen Industrihistoria i Skåne genomför konferensprogrammet i samarbete med Region- museet i Kristianstad, Malmö Högskola och Högskolan Kristianstad.

För hjälp i programarbetet tackar vi Skånes Näringslivsarkiv, Reklam- & Designhistoriska Föreningen och Sveriges Arkiv för Reklam och Grafisk Design.